• Algemene voorwaarden Gloria-UC

  Artikel 1. Definities en toepasselijkheid.

  1.1            De Vereniging: Gloria UC.
  1.2            Verenigingslid: persoon die speelt en/of traint bij Gloria UC.
  1.3            Het Bestuur: het bestuur van Gloria UC.
  1.4            De Website: www.gloria-uc.nl
  1.5            Seizoen: periode van één jaar die aanvangt op 1 juli en loopt
                   tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
  1.6            Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder verenigingslid.

   

  Artikel 2. Verenigingslidmaatschap

  2.1            Alleen een natuurlijk persoon kan verenigingslid worden. Het verenigingslidmaatschap
                   is persoonsgebonden en kan derhalve niet worden overgedragen aan een derde.
  2.2            De Vereniging behoudt zich het recht voor om aanvraag van een
                   verenigingslidmaatschap te weigeren alsmede om een lopend verenigingslidmaatschap
                   te beëindigen.
  2.3            Om verenigingslid te kunnen worden is een minimum leeftijd van 5 jaar vereist.
  2.4            Aanmelden als verenigingslid is te allen tijde mogelijk en geldt (tenminste) voor het
                   seizoen waarvoor de aanmelding wordt gedaan. Aanmelding kan uitsluitend
                   plaats­vinden door middel van het daarvoor op De Website geplaatste
                   aanmeldingsformulier.
  2.5            Afmelding als verenigingslid is te allen tijde mogelijk, maar geldt altijd met ingang van
                   het seizoen volgend op het seizoen waarin de afmelding is gedaan. Afmelding kan
                   uitsluitend plaatsvinden door middel van het daarvoor op De Website geplaatste
                   afmeldingsformulier en moet desgevraagd kunnen worden aangetoond door middel
                   van de e-mail bevestiging die volgend op afmelding wordt verstrekt. Zonder zo’n
                   bevestiging geldt de afmelding niet.
  2.6            In geval van afmelding dienen alle door De Vereniging aan het verenigingslid in
                   bruikleen gegeven kledingstukken en andere artikelen te worden ingeleverd, uiterlijk
                   op 15 juni van het seizoen waarin de afmelding is gedaan. Alle dan niet ingeleverde
                   bruikleen artikelen worden tegen de kosten van vervanging daarvan aan het
                   verenigingslid in rekening gebracht. Inlevering moet kunnen worden aangetoond door
                   middel van een namens de Vereniging getekende schriftelijke verklaring van inname.
  2.7            Indien afmelding niet tijdig (voor 1 juli van het betreffende seizoen) en correct (door
                   middel van het afmeldingsformulier op De Website, gevolgd door een e-mail bevestiging
                   daarvan) plaatsvindt, wordt het verenigingslidmaatschap verlengd met één seizoen en
                   is de contributie voor dat nieuwe seizoen volledig en onvoorwaardelijk verschuldigd,
                   ongeacht of van de (speel- en trainings)rechten die behoren bij het
                   verenigingslidmaatschap gebruik wordt gemaakt.
  2.8            Aan- en afmelding voor personen die op het moment van aan- of afmelding jonger zijn
                   dan 18 jaar, dient altijd te geschieden door een ouder, voogd of een anderszins
                   wettelijk vertegenwoordiger.
  2.9            Ieder verenigingslid wordt tevens verplicht lid van de KNVB (“bondslid”).

   

  Artikel 3. Ledenadministratie

  3.1            De gegevens op aanmeldings-, wijzigings- en afmeldingsformulieren worden overgenomen in het
                   ledenbestand. Waar vereist ten behoeve van het bondslidmaatschap worden gegevens uit de
                   ledenadministratie doorgegeven aan de KNVB.
  3.2            Persoonsgegevens worden conform de Algemene Verordening Gegevens­bescherming verwerkt.

   

  Artikel 4. Contributie

  4.1            Het Bestuur stelt per seizoen de contributie per contributieklasse vast.
  4.2            Bij aanmelding tijdens een seizoen waarbij het verenigingslidmaatschap ingaat na 1 januari wordt ⅔ deel
                   van de contributiebedragen als bedoeld in lid 1 van dit artikel in rekening gebracht. In alle andere
                   gevallen gelden de contributiebedragen voor een volledig seizoen.
  4.3            Het Bestuur stelt per seizoen eventuele kortingen op de contributie vast, alsmede de voorwaarden om
                   voor zulke kortingen in aanmerking te komen.
  4.4            Bij aanmelding tijdens een seizoen bestaan geen rechten op eventuele kortingen op contributie.
  4.5            Afmelding tijdens een seizoen leidt nooit tot (recht op) restitutie of korting op contributie en ontslaat
                   evenmin van de verplichting tot het voldoen van eventueel nog niet aan De Vereniging betaalde bedragen.

   

  Artikel 5. KNVB boetes

  5.1            De KNVB incasseert een aan een individueel verenigingslid opgelegde boete bij De Vereniging, welke
                   deze boete op haar beurt volledig zal doorbelasten aan het betreffende verenigingslid.
  5.2            De KNVB incasseert teamboetes bij De Vereniging. In geval van teamboetes zal de leiding van het team
                   daarvan op de hoogte worden gebracht. De teamleiding is vervolgens verantwoordelijk voor
                   communicatie hierover naar alle teamleden. Teamboetes worden gelijkelijk doorbelast aan de
                   verenigingsleden van dat team, tenzij de teamleiding tot een andere verdeling besluit.

   

  Artikel 6. Vrijwilligerstaken

  6.1            Aan het verenigingslidmaatschap zijn vrijwilligerstaken verbonden.
  6.2            Indien door het verenigingslid geen door Het Bestuur als zodanig erkende vrijwilligerstaken worden
                   uitgevoerd, is het verrichten van bardiensten verplicht. Zulke bardiensten kunnen worden afgekocht
                   tegen een jaarlijks door Het Bestuur vast te stellen bedrag per dienst.

   

  Artikel 7. Betaling

  7.1            Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven vervaldatum.
  7.2            Niet tijdige betaling leidt tot herinnering en daarna tot aanmaning.
  7.3            Indien ook aanmaning niet leidt tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag, wordt de
                   vordering uit handen gegeven aan een incasso organisatie. De daarbij behorende rente,
                   incassokosten e.d. komen volledig voor rekening van het verenigingslid.

  7.4            Niet (tijdige) betaling zal daarnaast leiden tot:
                   (a)             schorsing voor training(en) en/of wedstrijd(en);
                   (b)            inname van het KNVB spelerspas;
                   (c)             royering als verenigingslid;
                   (d)            bekendmaking bij de KNVB.

  7.5            Het Bestuur kan van de in lid 3 en 4 van dit artikel opgenomen maatregelen en sancties afwijken
                   indien en voorzover er naar haar oordeel gegronde redenen zijn voor het betreffende verenigingslid
                   om niet (volledig) aan betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

   

  Artikel 8. Overschrijving

  Overschrijving naar een andere bij de KNVB aangesloten vereniging is pas mogelijk na vrijgave bij de KNVB door De Vereniging. Deze vrijgave zal niet eerder plaatsvinden dan nadat:

  • alle aan het verenigingslid in bruikleen gegeven kledingstukken en andere artikelen zijn ingeleverd, van welke inlevering desgevraagd bewijs moet worden geleverd door middel van een namens De Vereniging getekende schriftelijke verklaring van inname, én,
  • aan alle betalingsverplichtingen jegens De Vereniging is voldaan.

   
  Artikel 9. Slotbepalingen

  9.1            In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien is een besluit van
                   Het Bestuur bindend.
  9.2            Het Bestuur behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
                   Gewijzigde voorwaarden zullen worden geplaatst op De Website en gelden direct na plaatsing.