• Contributieregeling Gloria (2020-2021)

  Artikel 1. Definities en toepasselijkheid.

  1.1            De Vereniging: Gloria UC.
  1.2            Verenigingslid: persoon die speelt en/of traint bij Gloria UC.
  1.3            Rustend lid: persoon die bij Gloria UC heeft gespeeld, maar op
                   eigen verzoek niet als lid is uitgeschreven. Een rustend lid heeft geen stemrecht 
                   in een ledenvergadering.
  1.4            Het Bestuur: het bestuur van Gloria UC.
  1.5            Seizoen: periode van één jaar die aanvangt op 1 juli en loopt tot en met 30 juni 
                   van het daaropvolgende jaar.
  1.6            Deze contributieregeling is van toepassing op alle leden.

  Artikel 2. Bruto contributie

  2.1            Voor verenigingsleden gelden de volgende bedragen voor seizoen 2020/2021:
                    o Junioren tot en met “Onder 14”: € 105,00
                    o Junioren vanaf “Onder 15": € 145,00
                    o Senioren: € 195,00
  2.2            De contributie voor rustende leden bedraagt € 37,50 voor seizoen 2020/2021.

  Artikel 3. Kortingen

  3.1            De Vereniging kent 3 kortingsregelingen:
                  (a) gezinskorting;
                  (b) vrijwilligerskorting;
                  (c) niet-spelen korting.
  3.2            Gezinskorting; indien 3 verenigingsleden op hetzelfde adres woonachtig zijn 
                   én in de gemeentelijke administratie als zodanig geregistreerd staan, geldt 
                   vanaf het 3e verenigingslid de zogenaamde gezinskorting. Deze korting 
                   wordt steeds toegewezen aan het jongste verenigingslid en bedraagt 
                   € 45,- voor junioren alsmede € 95,- voor senioren.
  3.3            Vrijwilligerskorting: verenigingsleden die zelf een door Het Bestuur als zodanig 
                   erkende vrijwilligersfunctie vervullen, hebben recht op deze korting welke € 45,- 
                   bedraagt voor junioren en “senioren vrijdagavondcompetitie” en € 95,- voor senioren,
                   met dien verstande dat wanneer zulke functies binnen een team door meerdere
                   verenigingsleden worden vervuld, de kortingen pro rata worden berekend.
  3.4            Niet-spelen korting: junioren tot en met “Onder 8” die alleen trainen (en dus niet 
                   spelen) hebben recht op een korting van 1/3 deel op bovengenoemd contributiebedrag.

  Artikel 4. Aan- en afmeldingen gedurende het seizoen
  4.1            Bij aanmelding tijdens een seizoen waarbij het verenigingslidmaatschap ingaat
                   na 1 januari wordt ⅔ deel van de contributiebedragen als opgenomen in
                   artikel 2.1 in rekening gebracht. In alle andere gevallen gelden de
                   contributiebedragen voor een volledig seizoen.
  4.2            Bij aanmelding tijdens een seizoen bestaan geen rechten op kortingen op contributie.
  4.3            Afmelding tijdens een seizoen leidt nooit tot (recht op) restitutie of korting op
                   contributie en ontslaat evenmin van de verplichting tot het voldoen van eventueel
                   nog niet aan De Vereniging betaalde bedragen.

  Artikel 5. Betaling
  5.1            Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven vervaldatum.
  5.2            Niet tijdige betaling leidt tot herinnering en daarna tot aanmaning.
  5.3            Indien ook aanmaning niet leidt tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag,
                   wordt de vordering uit handen gegeven aan een incasso organisatie. De daarbij
                   behorende rente, incassokosten e.d. komen volledig voor rekening van het
                   verenigingslid.
  5.4            Niet (tijdige) betaling zal daarnaast leiden tot:
                   (a) schorsing voor training(en) en/of wedstrijd(en);
                   (b) inname van het KNVB spelerspas;
                   (c) royering als lid;
                   (d) bekendmaking bij de KNVB.
  5.5            Het Bestuur kan van de in lid 3 en 4 van dit artikel opgenomen maatregelen en sancties
                   afwijken indien en voorzover er naar haar oordeel gegronde redenen zijn voor het
                   betreffende verenigingslid om niet (volledig) aan betalingsverplichtingen te hebben
                   voldaan.

  Artikel 6. Slotbepalingen

  6.1            In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet is een besluit van Het Bestuur
                   bindend.
  6.2            Het Bestuur behoudt zich het recht voor deze regeling elk seizoen te wijzigen.